0-9ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
Thặng dư vốn cổ phần (Share surplus/premium)
Thặng vốn cổ phần là một phần vốn thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Thặng dư vốn cổ phần chính là chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành.

Thặng dư vốn cổ phần = (Giá phát hành cổ phần - Mệnh giá) x Số lượng cổ phần phát hành.

Thặng dư cổ phần cũng là tài khoản dùng để ghi nhận khoản chênh lệch khi bán cổ phiếu quỹ (tái phát hành cổ phiếu quỹ) so với giá cổ phiếu quỹ khi mua vào trước đó.

Trong trường hợp bán cổ phiếu quỹ:

Thặng dư vốn cổ phần = (Giá bán bình quân gia quyền - Giá mua bình quân gia quyền) x Số lượng cổ phiếu quỹ bán ra.

Thặng dư vốn cổ phần có thể được dùng để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn cổ phần... và do Đại hội đồng cổ đông hay Hội đồng quản trị quyết định.

 

Copyright (c) 2013 bFinance.vn. All rights reserved. Liên hệ với chúng tôi: bFinance.vn@gmail.com  

Lưu ý: Thông tin trên website này được cung cấp cho mục đích tham khảo và không phải là một lời khuyên đầu tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót xuất phát từ việc sử dụng các thông tin cung cấp trên website này. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác, cập nhật của các thông tin, nhưng có thể thay đổi nội dung mà không cần phải thông báo trước.