Nguyên tắc nhất quán
Đăng bởi: bFinance | Ngày: 06.01.2013, 11:03 PM
Nguyên tắc nhất quán yêu cầu cá c chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm (VAS Số 1 – Chuẩn mực chung).

Trong trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì doanh nghiệp phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

Nguyên tắc nhất quán giúp đảm bảo thông tin cung cấp từ các báo cáo tài chính của các kỳ liên tiếp nhau đáp ứng được yêu cầu là có thể so sánh được (comparable).

Ví dụ, một khi doanh nghiệp đã lựa chọn một phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền thì phương pháp này phải được áp dụng trong suốt kỳ kế toán.

Trong kỳ sau đó, nếu doanh nghiệp vì những lý do nhất định phải thay đổi phương pháp tính giá xuất kho (chẳng hạn sang FIFO hay LIFO) thì phải nêu rõ trong phần thuyết minh báo cáo tài chính để cho người sử dụng thông tin trong các báo cáo tài chính biết được ảnh hưởng của việc thay đổi này.

 

Copyright (c) 2013 bFinance.vn. All rights reserved. Liên hệ với chúng tôi: bFinance.vn@gmail.com  

Lưu ý: Thông tin trên website này được cung cấp cho mục đích tham khảo và không phải là một lời khuyên đầu tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót xuất phát từ việc sử dụng các thông tin cung cấp trên website này. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác, cập nhật của các thông tin, nhưng có thể thay đổi nội dung mà không cần phải thông báo trước.